Politica de confidențialitate

Cine suntem?

Adresa noastră oficială de web: https://www.abilitybusinesscenter.ro.

Cookie-uri strict necesare

Acestea sunt cookie-urile strict necesare pentru operarea unui site web. Fara aceste cookie-uri, acest site nu va functiona corect.

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: nume; prenume; domiciliu/reședința; numărul de telefon; adresa de e-mail.

Furnizarea datelor d-voastră personale corecte și complete este necesară derulării în condiții legale a relațiilor cu abilitybusinesscenter.ro.

Abilitybusinesscenter.ro. nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice, date genetice, date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanelor vizate.

În cazul în care ne transmiteți datele d-voastră cu caracter personal prin intermediul internetului, vă asigurăm că depunem toate eforturile în vederea protejării acestora, fără a vă putea însă garanta securitatea datelor astfel transmise, orice transmisie făcându-se pe riscul d-voastră.

Scopurile prelucrării:

  • prelucrăm datele d-voastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale precontractuale (in procesul de înregistrare la cursurile noastre) și contractuale (pe perioada derulării contractului).

  • îndeplinirea tuturor obligațiilor legale ale societății față de autoritățile publice.

Abilitybusinesscenter.ro. nu transferă datele d-voastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță decât în condițiile îndeplinirii unor obligații legale sau cu consimțământul d-voastră.

Perioada pentru care vor fi stocate datele d-voastră cu caracter personal:

  •  pe perioada îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal:

  • 6 alin.1 lit.a din Regulamentul nr.679/2016 al Parlamentului European – persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

  • 6 alin.1 lit.b din Regulamentul nr.679/2016 al Parlamentului European – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

  • 6 alin.1 lit.c din Regulamentul nr.679/2016 al Parlamentului European – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.

Sursa colectării:

Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi reprezentanții legali).

Drepturile dumneavoastră:

– Dreptul de acces – Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi informaţii despre cum sunt prelucrate.

– Dreptul la rectificare – Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

– Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazurile în care: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată își retrage consimțământul; datele au fost prelucrate ilegal; persoana vizată se opune prelucrării; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

– Dreptul la restricționarea prelucrării – se aplică atunci când: persoana vizată contestă exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

– Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal;

– Dreptul la opoziție – În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc atunci când aceasta prejudiciază un interes public ori un interes legitim.

Abilitybusinesscenter.ro. depune toate eforturile tehnice și organizatorice în vederea asigurării securității datelor d-voastră personale, a protejării lor împotriva distrugerii, dezvăluirii sau a accesului neautorizat asupra lor.

Puteți exercita drepturile sus menționate printr-o cerere scrisă datată, semnată și transmisă la adresa  prin email la adresa contact@abilitybusinesscenter.ro

De asemenea, vă puteți adresa responsabilului nostru pentru protecția datelor la aceeași adresă de e-mail de mai sus.

În cazul în care considerați că v-am încălcat vreunul dintre drepturile d-voastră menționate mai sus, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 Nr 359/ 2012 din 16.02.201